• Chủ TK: CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ HASAKI VIỆT NAM
  • Số TK: 111.000.170.836
  • Tại: Ngân hàng Viettin Bank, CN 12, TP. HCM