Quạt công nghiệp treo HAichi HCW 500

Quạt công nghiệp treo HAichi HCW-500